Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Salus

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Milan
Tài sản tốt nhất trong Milan
Tài sản rẻ nhất trong Milan

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Hotel Salus
Hotel Salus

Nhà trọ

The Salus Hotel is an economic hotel situated in one calm zone of Milan to little minuteren from the center city